Wednesday, January 27, 2016

அறுப்பு மிகுதி!

    இயேசு:
    அப்பொழுது அவர் அவர்களை நோக்கி: அறுப்பு மிகுதி, வேலையாட்களோ கொஞ்சம்; ஆகையால் அறுப்புக்கு எஜமான் (அறுவடையின் எஜமான்) தமது அறுப்புக்கு வேலையாட்களை அனுப்பும்படி அவரை வேண்டிக்கொள்ளுங்கள். (லூக்கா 10:2 )

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.