Thursday, January 28, 2016

சபையின் விசுவாச கோட்பாடுகள் - மூல உபதேசம்

அபோஸ்தல உபதேசம் 

1. தேவத்துவத்தின் ஒருமைப்பாடும் திரித்துவத்தின் உண்மையும் மூவரும் (பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவி) ஒரே தன்மையுடையவராய் திரியேகத்துவத்திள் இசைந்திருத்தல் (எண்ணாகமம் 6:22-27, ஏசாயா 6:3, மத்தேயு 3:16-17, மத்தேயு 28:19, யோவான் 15:26, யோவான் 5:7, லூக்கா 2:26, யோவான் 1:3, யோவான் 5:18-19, யோவான் 20:28, ரோமர் 8:9)

2. மனித சுபாவத்தின் முழுப்பாவத்தன்மை, மனந்திரும்பி மறுபிறப்பு அடைவதின் அவசியம், மனந்திரும்பாதவனின் இறுதியான நித்திய ஆக்கினைத் தீர்ப்பு. (சங்கீதம் 51:5, மத்தேயு 25:41-46, யோவான் 3:3, 5:19, அப்போஸ்தல நடபடிகள் 2:38, 17:30, ரோமர் 3;:10-18, எபேசியர் 2:1-3, வெளிப்படுத்தல் 20:12-15, ஏசாயா 66:24)

3. நமது கர்த்தராகிய இயேசுக் கிறிஸ்துவின் கன்னிப்பிறப்பு, பாவமற்ற ஜீவியம், பிராயசித்த மரணம், உயிர்தெழுத்தலின் வெற்றி, பரமேறுதல், நமக்காக பரிந்து பேசுதல், இரண்டாம் வருகை, ஆயிரவருட அரசாட்சி (சகரியா 14:4, மத்தேயு 1:23, 24:30, 28:5-6, லூக்கா 1:35, யோவான் 14:30, 20:3-18, அப்போஸ்தலர் 1:9-11, ரோமர் 5:11, 1:4, பிலிப்பியர் 2:6-11, 1 தெசலோகிகேயர் 4:15-17, 2 கொரிந்தியர் 5:19, 1 தீமோத்தேயு 3:16, எபிரேயர் 2:17, 4:15, 7:25-26, 1 யோவான் 2:1, வெளிப்படுத்தல் 1:7, 20:1-15)

4. இயேசுக்கிறிஸ்துவின் முடிவற்ற ஊழியத்தின் பயனாக விசுவாசிக்கிறவர்கள் நீதிமானாகுதலும், பரிசுத்தமாகுதலும். (ரோமர் 3:24, 5:1-9, 6:6, 11-14, 8:33, 10:4, 1 கொரிந்தியர் 6:11, 2 கொரிந்தியர் 7:1, எபிரேயர் 10:10)

5. விசுவாசிகளுக்கு அடையாளங்களுடன் கூடிய பரிசுத்தாவியின் நிறைவு. (லூக்கா 3:16, 11:9-13, யோவான் 7:37-39, அப்போஸ்தலர் 1:4-5, 2:1-4, 38, 39, அப்போஸ்தலர் 10:46, 19:6, எபேசியர் 1:23, 4:12)

6. கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபையின் பக்திவிருத்தி, பரிசுத்தம், ஆறுதலுக்கான பரிசுத்த ஆவியின் ஒன்பது வரங்கள். (1 கொரிந்தியர் 12:4-11, 14:3, 12, 26, எபேசியர் 1:23, 4:12)

7. தண்ணீர் முழுக்கு ஞானஸ்நானம், கர்த்தருடைய பந்தி, ஆகிய ஞான அனுமானங்கள். (மத்தேயு 28:16, மாற்கு 16:16, லூக்கா 22:19, 20, அப்போஸ்தலர் 2:38, 8:12, 36-38, ரோமர் 6:3-7, 1 கொரிந்தியர் 10:15-22, 1 கொரிந்தியர் 11:23-32)

8. தெய்வீக அருளால் எழுதப்பட்ட வேத வசனமும், அதிகாரமும். (2 தீமோத்தேயு 3:16, 2 பேதுரு 1:21, லூக்கா 24:44, 1:1-4, 2 சாமூவேல் 23:2)

9. அப்போஸ்தலர், தீர்க்கதரிசிகள், சுவிஷேசகர், மேய்ப்பர், போதகர், மூப்பர், உதவியாளர் இவர்களுக்கான சபையின் ஆளுகை. (அப்போஸ்தலர் 6:2, 3, 6, 13:1-3, 20:28, 2 கொரிந்தியர் 11:28, எபேசியர் 4:8-16, 1 தீமோத்தேயு 3:1-13, தீத்து, 1:5-9, எபிரேயர் 13:17, 1 பேதுரு 5:1-4, லூக்கா 6:13, ரோமர் 16:1)

10. கிருபையினின்று வீழ்ச்சியுறுதல் சாத்தியம் (ரோமர் 11:20-22, கொலேசேயர் 1:21-23, எபிரேயர் 6:4-6, 10:26-29, 38, 39, வெளிப்படுத்தல் 22:19, பிலிப்பியர் 2:12, 2 பேதுரு 2:4-22)

11. தசமபாகம் மனப்பூர்வமான காணிக்கை செலுத்துதல் (ஆதி 14:20, 28:22, நீதி 3:9-10, மல்கியா 3:10, 1 கொரிந்தியர் 9:6-7, எபிரேயர் 7:1-10)


GRACE TABERNACLE APOSTOLIC CHURCH


வெள்ளி களிம்பாகுமோ?

வெள்ளி களிம்பாகுமோ?

பொன் மங்கிப் போகுமோ? பசும்பொன் மாறிப் போகுமோ? வெள்ளி களிம்பாகுமோ?

இஸ்ரவேல் தேவனை விட்டு பின்வாங்கி பாவ வழிகளில் சென்று தங்களைக் கெடுத்துக் கொண்ட போது அவர்கள் தேவனுடைய பாதுகாப்பை இழந்து போனார்கள். அவர்கள் வாழ்வில் துன்பங்களும் அழிவுகளும் பெருகியது. அந்த நிலைமையை குறித்து தேவனுடைய தீர்க்கதரிசியான ஏரேமியா கூறிய வார்த்தைகள்:

“ஐயோ! பொன் மங்கி, பசும்பொன்மாறி, பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் கற்கள் சகல வீதிகளின் முனையிலும் கொட்டுண்டுபோயிற்றே. ஐயோ! தங்கத் துக்கொப்பான விலையேறப்பெற்ற சீயோன் குமாரர் குயவனுடைய கைவேலையான மண்பாண்டங்களாய் எண்ணப்படுகிறார்களே.”

ஆம் அவர்களது மகிமை அவர்களை விட்டு போனது. அவர்களது மேன்மை அவர்களிடத்திலிருந்து அகற்றப்பட்டது. தங்கத்துக் கொப்பான வர்கள் மட்பாண்டங்களாய் எண்ணப்பட்டார்கள். இஸ்ரவேல் பாவ வழிகளில் சென்ற போது தேவன் தமது தீர்க்கதரிசியான ஏசாயா வினுடாக அவர்களைக் குறித்து:

“உன் வெள்ளி களிம்பாயிற்று, உன் திராட்சரசம் தண்ணீர்க் கலப்பானது. உன் பிரபுக்கள் முரடரும் திருடரின் தோழருமாயிருக்கி றார்கள், அவர்களில் ஒவ்வொருவனும் பரிதானத்தை விரும்பி, கைக்கூலியை நாடித்திரிகின்றான், திக்கற்ற பிள்ளையின் நியாயத்தை விசாரியார்கள், விதவையின் வழக்கு அவர்களிடத்தில் ஏறுகிறதில்லை.” என்று கூறியுள்ளார்.

தங்கமே, தங்கமணியே என்று தாலாட்டிய பிள்ளைகள் ஏன் இப்படி யானார்கள்? கடவுளை நம்பித்தானே இருக்கிறேன். பின்ன ஏன் இப்படியாயிற்று? என்ற கேள்விகளும் கேட்கப்படுவதுண்டு.

சோம்பேறியாக உள்ளவன் சோம்பலின் அப்பத்தைக் புசிப்பான். அவனைக் குறித்து பரிசுத்த வேதாகமத்திலே இவ்விதமாய் கூறப்பட்டு ள்ளது.

“சோம்பேறியுடைய ஆத்துமா விரும்பியும் ஒன்றும் பெறாது.” என்றும் “சோம்பேறி தன் கையைக் கலத்திலே வைத்து, அதைத் திரும்பத் தன் வாயண்டைக்கு எடுக்காமலிருக்கிறான்.” என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும் “சோம்பேறியின் வயலையும் மதியீனனுடைய திராட்சைத்தோட்ட த்தையும் கடந்துபோனேன். இதோ, அதெல்லாம் முள்ளுக் காடாயிருந்தது: நிலத்தின் முகத்தைக் காஞ்சொறி மூடினது, அதின் கற்சுவர் இடிந்து கிடந்தது.” என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. அவனிடத்தில் வயலிருந்தும் வேலை செய்யாதவனாய் வாழ்கிறான். அவன் வாழ்வில் “அவன் தரித்திரம் வழிப்போக்கனைப்போலும் அவன் வறுமை ஆயுதமணிந்தவனைப்போலும் வரும்.”

இன்று கடவுளை நம்பித்தானே இருக்கின்றேன் என்பவன், கருத்தோடு மெய்யான தேவனுக்கேற்றபடி வாழாவிட்டால் அப்படிப்பட்டவன் மேற் கூறப்பட்ட சோம்பேறியைப் போலவே காணப்படுகின்றான். அவனுடைய ஆத்துமா விரும்பியும் ஒன்றும் பெறாது. அவன் வாழ்க்கையானது காஞ்சொறி மூடிய நிலத்தைப் போலவும், இடிந்து போயுள்ள கற்சுவர் போலவுமிருக்கும்,

மனிதர்கள் தேவனை அறியவும், அவர்கள் பரிசுத்த வாழ்வை வாழவும், அவர்களை மோட்சத்தில்  சேர்க்கவும் இயேசு கிறிஸ்து இவ்வுலகிற்கு வந்தார். இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் “நானோ அவர்களுக்கு (இயேசுவை ஏற்றுக் கொண்டவர்களுக்கு) ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும், அது பரிபூரணப்படவும் வந்தேன். நான் அவர்களுக்கு நித்தியஜீவனைக் கொடுக்கிறேன், அவர்கள் ஒருக்காலும் கெட்டுப்போவதில்லை, ஒருவனும் அவர்களை என் கையிலிருந்து பறித்துக் கொள்வதுமில்லை.”

தங்கத்திலும் மேலானதும் கிடைப்பதற்கரிய பொக்கிஷமான மனித வாழ்வு மங்கிப் போகாமலும் வாழ்வின் மேன்மை ஓங்கியிருக்கவும் தேவனுடைய திவ்விய வசனம் கால்களுக்கு தீபமும் பாதைக்கு வெளிச்சமுமாயுள்ளது.

பிரியமான சகோதரனே, சகோதரியே!

பொன் மங்கிப் போயிற்றோ? பசும்பொன் மாறிப் போயிற்றோ? வெள்ளி களிம்பாயிற்றோ?

உன் பாவங்களை மன்னித்து உன் சாபங்களை நீக்கி உனக்கு புது வாழ்வு தந்து உன்னை புது மனிதனாய் மனுஷியாய் மாற்ற இயேசு இருக்கிறார். இன்று நீ அதை விரும்புவாயாகில், இயேசுவே என் வாழ்வில் வாரும். என் பாவங்களை மன்னித்து என்னை உம்முடைய பிள்ளையாய் எற்றுக்கொள்ளும் என்று கூறுவாயாக. இயேசு சொன்னார் “என்னிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவனுக்கு நித்தியஜீவன் உண்டென்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்.”

போதகர் ரஞ்சிற் கொன் ஸ்ரன்ரைன் 
GRACE TABERNACLE APOSTOLIC CHURCH
Wednesday, January 27, 2016

அறுப்பு மிகுதி!

  இயேசு:
  அப்பொழுது அவர் அவர்களை நோக்கி: அறுப்பு மிகுதி, வேலையாட்களோ கொஞ்சம்; ஆகையால் அறுப்புக்கு எஜமான் (அறுவடையின் எஜமான்) தமது அறுப்புக்கு வேலையாட்களை அனுப்பும்படி அவரை வேண்டிக்கொள்ளுங்கள். (லூக்கா 10:2 )

Tamil Bible Studies, ஞாயிறு ஒய்வு நாள் பாடசாலை

ஞாயிறு ஒய்வு நாள் பாடசாலை

இன்றைய உலகில் பிள்ளைகள், வாலிபர்கள் பலதரப்பட்ட சவால்களை எதிர்நோக்கிறார்கள். பெற்றோர் வேறு தேசத்திலே கல்வி கற்றதால், இங்கு பாடசாலையில் தங்கள் பிள்ளைகள் எதிர்நோக்கும் பிரச்சனைகளையும் அவைகளை உண்டு பண்ணும் அடிப்படைக் காரணிகளையும் அறிய சிரமமாயிருக்கின்றது. அவற்றை அறிந்து கொண்டாலும், பல சமயங்களிலே, பிள்ளைகள் தாங்களாகவே முடிவுகளை எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலைகளுக்கு தள்ளப்படுகின்றார்கள். ஆகவே பிள்ளைகள் தங்கள் சூழ்நிலைகளை வெற்றிகொள்ள தேவ வழிடத்துதல் இன்றியமையாதது. 

தேவ வழிடத்தலை பெற்றுக்கொள்ள, பிள்ளைகள், சிறிய வயத்திலிருந்தே முறையான கிறிஸ்தவ பாடத்திட்டத்தின் படி பயிற்றப்பட வேண்டும். அந்தந்த வயதிற்குரிய சவால்களை எதிர் நோக்கி வெற்றி பெற, சரியான காலத்தில், தேவ காரியங்களை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். எப்படி தேவ வழி நடத்தலை பெற்றுக் கொள்வது, எவை தேவனிடமிருந்து வருகின்றது, இவை இந்த உலத்தினால் திணிக்கபடுகின்றன என்பதை அறிய, முறையான பாடத்திட்டம் அடங்கிய வேதாகம பாடங்களை  ஒழுங்காக கற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.

இவற்றை மையமாக கொண்டு, ஞாயிறு ஒய்வு நாள் பாடசாலை(SUNDAY SCHOOL) வகுப்புகளை அமைத்துள்ளோம். நாலு (4) வயதிலிருந்து பதினெட்டு (18) வயதுவரை, முறையான வேதபாடங்களை கற்றுகொள்ள தேவையான புத்தகங்கள் பெற்றுக்கொள்வதில் நாங்கள் முதலீடு செய்கின்றோம். கரிசணையோடு கற்றுக்கொடுக்கும் தகுந்த ஆசிரியர்களை ஒழுங்கு படுத்தியுள்ளோம். 

தேவ காரியங்களை, பிள்ளைகளின் சிறிய வயதிலிருந்து கற்றுங் கொடுங்கள். 

Our Fundamental Beliefs

Fundamental Beliefs 

1. The one true and living God, who eternally exists in three persons in unity: Father, Son, and Holy Spirit.

 2. The divine inspiration and authority of Holy Scripture.

 3. The original perfection of creation; the inherent corruptness of humanity through the Fall; the necessity of repentance and regeneration by grace and through faith in Christ alone, and the eternal separation from God of the finally unrepentant.

 4. The Virgin Birth, sinless life, atoning death, triumphant resurrection, ascension and continuing intercession of our Lord Jesus Christ. His second coming and eternal kingdom reign.

 5. The Justification and sanctification of believers through the finished work of Christ, their security as they remain in Him and their future resurrection in an incorruptible body.

 6. The Sacraments of Baptism by immersion and of the Lord’s Supper.

 7. The Baptism of the Holy Spirit for believers with supernatural signs empowering the Church for its mission in the world.

 8. The gifts of the Holy Spirit for the building up of the Church and ministry to the world.

 9. Christ’s leadership of the Church through Apostles, Prophets, Evangelists, Pastors, Teachers and elders for the unity, maturity and growth of the Church.

 10. The privilege and responsibility of wise stewardship of that entire God has given, including the practice of tithes and offerings to the local church. 

11. Tithes and Freewill offering


GRACE TABERNACLE APOSTOLIC CHURCH

Tamil Christian Church in Toronto

We are a Tamil Christian Church, mainly focused on the Tamil community who lives in Greater Toronto Area.

GRACE TABERNACLE APOSTOLIC CHURCH


Pentecostal Anointing

We believe Pentecostal anointing:

- The Baptism of the Holy Spirit for believers with supernatural signs empowering the Church for its mission in the world.


- The gifts of the Holy Spirit for the building up of the Church and ministry to the world.

GRACE TABERNACLE APOSTOLIC CHURCH
Scarborough, Ontario, Canada

எனது அடையாளம் (My Identity)யாரப்பா நீ? என்ற கேள்வியுடன் முதியவர் ஓருவர் மனிதர்களை சந்தித்தார். அவரிடத்தில் அமைதியும் பேச்சில் கெம்பீரமும் இருந்தது. அவர் ஒருவரைப் பார்த்து யாரப்பா நீ என்று கேட்டார். அதற்கு அவர் தான் ஒரு வைத்தியர் என்று சொன்னார். முதியவர் அவரை உற்றுப்பார்த்து, வைத்தியர்கள் அநேகர் இருக்கின்றார்கள், யாரப்பா நீ என்று கேட்டார். அதற்கு அந்த வைத்தியர் தனது பெயரை சொன்னார். அந்த முதியவர் அவரை நோக்கி இந்த பெயரிலும் அநேகர் இருக்கிறார்களே, நீ யாரென்று குறிப்பிட்டுச் சொல்ல முடியுமா என்று கேட்டார். அப்போது அந்த வைத்தியர் தான் இன்னாருடைய மகனென்றும், திருமணமாகி தனக்கு மனைவி பிள்ளைகள் உண்டு என்று விபரங்களைச் சொன்னார்.

அப்போது அந்த முதியவர் இது தனித்துவமான உனது அடையாளம். ஆயினும் அந்த அடையாளத்தைக் காத்துக் கொள்ளுகின்றாயா என்று கேட்டார். 

வைத்தியர் அந்த முதியவரை நோக்கி பார்த்தார். முதியவர் தனது கேள்வியை விளக்கிக் கூறினார். 

நீ உனது பெற்றோருக்கு மகனாகவே நடந்து கொள்கின்றாயா? அதற்காக என்ன செய்கின்றாய்?

உன் கடமைகளை உண்மையாய்ச்; செய்கிறாயா? அதற்காக என்ன செய்கின்றாய்? 

உன் மனைவிக்கு உண்மையான கணவனாய் நடந்து, அன்புகூர்ந்து, உன் கடமைகளைச் செய்கின்றாயா? 

உன் பிள்ளைகளுக்கு முன் மாதிரியாய், வழிகாட்டியான தகப்பனாய் இருக்கின்றாயா? அதற்காக என்ன செய்கின்றாய்? 

இவை நீ உனது தனித்துவமான அடையாளத்தை காத்து வாழ்கின்றாயா இல்லையா என்பதை உனக்கு விளக்கும் என்றார்.

இந்த கேள்விகள் கணவனுக்கும், மனைவிக்கும், பிள்ளைகளுக்கும், பெற்றோருக்கும் பொருந்தும். எனது அடையாளத்தை நான் காத்துக் கொள்கின்றேனா? பல பெற்றோர் தமது வாழ்வில் உள்ள தவறுகளை ஓழுங்கு செய்யாது தமது பிள்ளைகள் ஒழுங்காய் நடக்க வேண்டும் என்று விரும்புகின்றார்கள். 

நண்டு தனது கண்கள் உள்ள பக்கமாய் நடப்பதில்லை. அதன் கண்களுக்கு வலது அல்லது இடது பக்கமாகவே அது நடக்கும். ஒருமுறை தாய் நண்டு தனது குட்டி நண்டைப் பார்த்து, மற்ற பிராணிகளைப்போல் உனக்கு நேராக நடக்க முடியாதா? கண்களுக்கு நேராய் நட என்று கண்டித்தது. குட்டி நண்டும் முயற்ச்சித்தது ஆனால் முடியவில்லை. தாய் நண்டோ மிகவும் கண்டிப்பாய் நீ நேராய் நடந்துதான் ஆகவேண்டும் என்று கூறிவிட்டது. இடைவிடாத முயற் ச்சிக்குப் பின்பு குட்டி நண்டு களைத்துப் போய் தனது தாய் நண்டைப் பார்த்து நான் முயற்ச்சி பண்ணினேன் என்னால் முடியவில்லை. நீதான் கொஞ்சம் நடந்து காட்டேன் என்று கேட்டது. இப்போது தாய் நண்டுக்கு என்ன சொல்ல முடியும்.

இயேசுக்கிறிஸ்து வெளிப்படுத்தல் விஷேசத்தில் 2:6ல்: 

“நான் வெறுக்கிற நிக்கொலாய் மதஸ்தரின் கிரியைகளை நீயும் வெறுக்கிறாய், இது உன்னிடத்திலுண்டு.” என்று எபேசு சபையைக் குறித்து சொன்னார். 

நீ தவறென்று அந்த பழக்கங்களை வெறுக்கிறாய், ஆனாலும் அதை நீ செய்வதற்கும் இடம் கொடுக்கிறாய். “ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளி ருந்தால் புதுச்சிருஷ்டியாயிருக்கிறான். பழையவைகள் ஒழிந்துபோயின, எல்லாம் புதிதாயின.” இந்த புது சிருஷ்டியானது “தன்னைச் சிருஷ்டி த்தவருடைய (தேவனுடைய) சாயலுக்கொப்பாய் பூரண அறிவடையும்படி புதிதாக்கப்பட்ட புதிய மனுஷனாகும்”. இது தேவனாலே மனிதனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஈவாகும். இது எப்படி சாத்தியமாகும்? 

தேவன் இரக்கங்களின் பிதாவும், சகலவிதமான ஆறுதலின் தேவனுமா யிருக்கிறார். அவர் மேய்ப்பனைப்போலத் தமது மந்தையை மேய்ப்பார், ஆட்டுக்குட்டிகளைத் தமது புயத்தினால் சேர்த்து, தமது மடியிலே சுமந்து, கறவலாடுகளை மெதுவாய் நடத்துவார். நம்மை அவர் அறிந்திருக்கின்றபடியால் அவர் எமக்கு என்ன உதவி தேவை என்பதை அறிந்திருக்கின்றார். தன்னிடத்தில் வருகிறவனை தான் புறம்பே தள்ளுவதில்லை என்று சொன்ன தேவன் உண்மையுள்ளவராயுள்ளார்.

இன்று உனது தேவை என்ன? இன்று உனது வாழ்க்கை மாற வேண்டும், வேண்டாத பாவ பழக்கங்களிலிருந்து விடுதலை வேண்டும், தேவனின் புது சிருஷ்டியாக, உனது வாழ்க்கை சரியான பாதையில் செல்லவேண்டும் என்று விரும்பினால், பாவங்களை மன்னிக்கும் இயேசுவே என் வாழ்வில் வாரும். என் பாவங்களை மன்னித்து என்னை புது சிருஷ்டியாக்கி உமது பாதையில் நடத்தும்; என்று கூறுவாயாக. 

“இயேசுவே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கிறார்;”


போதகர் ரஞ்சிற் கொன்ஸ்ரன்ரைன் 
GRACE TABERNACLE APOSTOLIC CHURCH
Jesus Said - (இயேசு கூறினார்)

இயேசு கூறினார்: 


"வருத்தப்பட்டுப் பாரஞ்சுமக்கிறவர்களே! நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள்; நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன்.
நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையுமாயிருக்கிறேன்; என் நுகத்தை உங்கள்மேல் ஏற்றுக்கொண்டு, என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். அப்பொழுது, உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்கு இளைப்பாறுதல் கிடைக்கும்.
என் நுகம் மெதுவாயும் என் சுமை இலகுவாயும் இருக்கிறது என்றார்." (மத்தேயு 11:28-30) Tuesday, January 26, 2016

Kaatrulla portha.... (meaing - strike while the iron is hot)


காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கொள் என்பது பழமொழி. இதற்கொத்த பழமொழிகள் வேறு பாஷைகளிலும் உள்ளன. நல்ல சந்தர்ப்பங்களை நழுவவிடாது பயன்படுத்துவதின் அவசியத்தை மனிதர்கள் அறிந்து ள்ளமையால் இத்தகைய பழமொழிகளை உண்டுபண்ணியுள்ளனர். ஓருவர் கூறிய ஒரு உண்மை சம்பவத்தை இங்கு குறிப்பிடுவது ஏற்ற தாயிருக்கும். 

அவர் வேலை செய்த கம்பனியில் அவருக்கொரு நண்பன் இருந்தார். ஓரு நாள் இவர் தனது நண்பனுடன் அலுவலக வேலைகளைக் குறித்து பேசியபோது, ஓர் குறிப்பிட்ட வேலை மிகவும் கடினமானது என்று கூறினார். நண்பனோ அவரிடம், அது மிகவும் இலகுவான வேலை. அதன் செயல்முறையின் அடிப்படைகளை விளங்கிக்கொண்டால் அது மிகவும் இலகுவானதும் ஆர்வமாக செய்யக்கூடியதுமான வேலை. அது எனக்கு நன்றாகத் தெரியும். வேண்டுமானால் அதை நான் உமக்கு சொல்லித்தருகிறேன் என்றார். ஆனால் அவரோ நண்பனின் நல்ல உதவியை ஏற்க மனதில்லாமல் வீண்பெருமையுடன் அதை வேண்டாம் என்று தள்ளிவிட்டார்.

சில மாதங்கள் கடந்தன. அவருக்கு இம்முறை அந்த வேலையை செய்யும்படியும் அதை செய்து முடிப்பதற்கு காலவரையறையும் கொடு க்கப்பட்டது. அவருக்கோ அதை செய்யத் தெரியாது. அவருடைய அதிகாரி அவ்வேலையை அவரிடத்திலிருந்து மீளப் பெற்றுக்கொள்ளும் படியான பல முயற்ச்சிகளை அவர் எடுத்தார். ஆயினும் அவை பயன் தரவில்லை. நோயுற்றிருப்பதாக விடுமுறையும் எடுத்தார். அதுவும் பலன ளிக்கவில்லை. அவர் தனது வேலையை முடித்து கொடுக்க வேண்டிய நாட்களோ சமீபித்துக் கொண்டே வந்தது. இப்போது அலுவலகத்தில் அவர் வெட்கப்படத் தொடங்கினார். அவரது வீண் பெருமைக்கு விலை கொடுக்கும் நேரமாயிருந்தது. இறுதியில், அலுவலகத்தில் மற்ற பிரி விலே வேலை செய்யும் தன் நண்பனைத் தொடர்பு கொண்டு தனது தவறையும் அதனால் உண்டான அவமானங்களையும் கூறி உதவி கேட்டார். நண்பனும் வார விடுமுறைதினத்தில் கம்பனிக்கு சென்று அவ்வேலையை மிகவும் இலகுவாக செய்து கொடுத்தார். ஆனால் அவரோ அதைக் கற்றுக் கொள்ளவேயில்லை.

காலம் திரும்பி வருமோ? தவறவிடும் நல்ல சந்தர்ப்பங்களும் மீண்டும் வருமோ?

எருசலேமைக் குறித்து, ‘உனக்குக் கிடைத்த இந்த நாளிலாகிலும் உன் சமாதானத்துக்கு ஏற்றவைகளை நீ அறிந்திருந்தாயானால் நலமா யிருக்கும், இப்n;பாழுதோ அவைகள் உன் கண்களுக்கு மறைவாயிரு க்கிறது. உன்னைச் சந்திக்குங்காலத்தை நீ அறியாமற்போனபடியால், உன் சத்துருக்கள் உன்னைச் சூழ மதில்போட்டு, உன்னை வளைந்து கொண்டு, எப்பக்கத்திலும் உன்னை நெருக்கி, உன்னையும் உன்னி லுள்ள உன் பிள்ளைகளையும் தihயாக்கிப்போட்டு, உன்னிடத்தில் ஒரு கல்லின்மேல் ஒரு கல்லிராதபடிக்குச் செய்யும் நாட்கள் உனக்கு வரும் என்றார்.’ 

அது அவர்கள் வாழ்வில் நடந்தேறியது. 

தேவன் அன்புள்ளவர், அவர் பரிசுத்தர். அவர் நீதியாய் நியாயம் தீர்ப்பவர். தேவன் மனந் திரும்புகின்றவர்களிடத்தில் தயவைக்காட் டுகின்றார். மனம் திரும்பாமல் வாழ்பவர்களையோ அவர் நியாயத் தீர்ப்புக்கென்று நியமிக்கிறார். இன்றே இரட்சணிய நாள். இன்றே அநுகி ரகத்தின் நாள். இன்றே விடுவித்து, இன்றே பாவங்களை மன்னித்து, இன்றே அநுக்கிரகம் செய்ய தேவன் ஆயத்தமாயுள்ளார்.

மனிதனுக்கு செவ்வையாகத் தோன்றும் வழிகள் உண்டு. அதன் முடிவோ மரணம். தேவனிடத்தில் ஒருவன் தன் வாழ்வை ஒப்படைக்கும் போது, அவனை அவர் கரம் பிடித்து நடத்துவார். மலைகள் விலகி னாலும், பர்வதங்கள் நிலைபெயர்ந்தாலும், என் கிருபை உன்னைவிட்டு விலகாமலும், என் சமாதானத்தின் உடன்படிக்கை நிலைபெயராமலும் இருக்கும் என்று, வாக்கு பண்ணின தேவன் உன்மேல் மனதுருக்கம் உள்ளவராய் இருக்கின்றார்.

மேலும் அவர் உன் பிள்ளைகளெல்லோரும் கர்த்தரால் போதிக்கப்ப ட்டிருப்பார்கள், உன் பிள்ளைகளுடைய சமாதானம் பெரிதாயிருக்கும் என்றும் வாக்கு பண்ணியுள்ளார். 
  
பிரியமான சகோதரனே, சகோதரியே! இந்த வாக்குத்தத்தங்களை சுதந் தரிக்க எம்மெல்லோரிலும் ஓரு தகுதி இருக்க வேண்டும். அத்; தகுதி எம்மால் அல்ல, எமது தேவனாலே எமக்கு உண்டாகின்றது. இது தேவ கிருபை. 

இன்று உனது வாழ்க்கை மாறவேண்டும், வேண்டாத பாவ பழக்கங்க ளிலிருந்து விடுதலை வேண்டும், தேவனுடைய கிருபையை பெற வேண்டும் என்று விரும்பினால், பாவங்களை மன்னிக்கும் இயேசுவே என் வாழ்வில் வாரும். என் பாவங்களை மன்னித்து எனக்கு பாவ பழக்கங்களிலிருந்து விடுதலை தாரும் என்று கூறுவாயாக. 

கிருபையும் சத்தியமும் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் உண்டாயின.

 “என்னிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவனுக்கு நித்தியஜீவன் உண்டென்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்.” 

போதகர் ரஞ்சிற் கொன்ஸ்ரன்ரைன் 
Pastor Ranjit Constantine 
GRACE TABERNALCE APOSTOLIC CHURCHWELCOME TO VIEW OUR SITE
Monday, January 25, 2016

Though we have eyes, though we have ears... (Kannkal irunthum, kaathukal irunthum..)

கண்கள் இருந்தும் காதுகள் இருந்தும்... 


ஓரு சிறு பையன் தனது வீட்டிலே விளையாடிக் கொண்டிருந்தான். அவனுடைய தாயார் அவனிடத்தில் அவனது அப்பா வந்திருப்பதாய் கூறினாள், ஆனால் அவனோ அப்பா வரவில்லை என்று மறுத்தான். அவன் தாயோ இங்கே வந்து பார், இதோ அப்பா வந்திருக்கிறார் என்றாள். அவனோ மீண்டும் மறுத்தான். அதைக் கேட்ட தகப்பனார் அவனைப் பெயர் சொல்லி அழைத்தார். அவனோ தான் மறுத்ததை சாதிக்க தன் காதுகளை தன் கையினால் அடைத்துக் கொண்டு தன் வாயினாலே தொடர்ச்சியாக சத்தம் போட்டான். தகப்பனோ தனது மகன் தன்னைக் காணத்தக்கதாய் அவன் முன்பாக வந்தார். அவனோ தன் கண்களையும் இறுக மூடிக்கொண்டான். இச்சிறுவனின் செயல் சிறுபிள்ளைத் தனமாய் இருக்கலாம் அல்லது பிடிவாதமாய் இருக்க லாம். அது எப்படியாய் இருந்தாலும் அவன் செயலானது அந்த நேரத்தில் அவனைத் தனது தகப்பனிடத்தில் சேராமல் தடுத்துவிட்டது. 

இது அவன் கண்களின் குறைபாடா? அல்லது அவன் காதுகளின் குறைபாடா? இல்லை, இது அவனது தெரிந்து கொள்ளுதலாகும்.

ஒருவருடைய செயலை மனிதர்கள் பல்வேறு கோணங்களில் பார்க்கலாம். அச்செயலை பல வேறு பெயர்களினால் அழைக்கலாம். ஆனால் அச்செயலின்; முடிவு என்ன என்பதே முக்கியமானது.  

பலர் தமது வாழ்வில் பணம், சிற்றின்பம், பகட்டு போன்று பல காரியங்களை முன் வைத்து அதையே நாடி, தேடி ஓடுகின்றார்கள். அதன் முடிவு பற்றி எண்ணமற்று வாழ்கின்றார்கள். 

தேவனுடைய வார்த்தையிலே “ஐசுவரியவான்களாக விரும்புகிறவர்கள் சோதனையிலும் கண்ணியிலும், மனுஷரைக் கேட்டிலும் அழிவிலும் அமிழ்த்துகிற மதிகேடும் சேதமுமான பலவித இச்சைகளிலும் விழுகி றார்கள். பண ஆசை எல்லாத் தீமைக்கும் வேராயிருக்கிறது. சிலர் அதை இச்சித்து, விசுவாசத்தைவிட்டு (தேவனுடைய வழியை விட்டு) வழுவி, அநேக வேதனைகளாலே தங்களை உருவக் குத்திக்கொண்டி ருக்கிறார்கள்.” என்று வேதாகமத்தில் வாசிக்கின்றோம். 

இவை உண்மையும், காலம் காலமாக மனிதர்களின் வாழ்வில் கண்ட உண்மையுமாகும். ஓருவனின் செயலுக்கு எவ்விதமான பெயர் இருந்தா லும் அது அவனது ஆத்துமாவைக் கெடுக்குமானால் அதனால் பிரயோ சனம் என்ன? அவனது செயல் அவன் பிள்ளைகளின் ஆத்துமாவை அழித்துப்போடுமானால் அவனது பிரயாசம் எதற்கு?

தேவன் தமது தீர்க்கதரிசியினுடாக “காதாரக்கேட்டும் உணராதிருப்பீர்
கள், கண்ணாரக்கண்டும் அறியாதிருப்பீர்கள். இந்த ஜனங்கள் கண்க ளினால் காணாமலும், காதுகளினால் கேளாமலும், இருதயத்தினால் உணர்ந்து மனந்திரும்பாமலும், நான் அவர்களை ஆரோக்கியமா க்காமலும் இருக்கும்படியாக, அவர்கள் இருதயம் கொழுத்திருக்கிறது, காதால் மந்தமாய்க் கேட்டு, தங்கள் கண்களை மூடிக்கொண்டார்கள்” என்று, மனிதர்களின் தெரிந்து கொள்ளுதலைக் குறித்துக் கூறியுள்ளார். 

ஓரு வாலிபன் தன் வீட்டைவிட்டு தூர தேசம் சென்றான். அவனிருந்த இடம் அவன் வீட்டாருக்கு தெரியாது. சில வருடங்களுக்கு பின்பு அவன் நோயுற்றான். வைத்திய செலவிற்கு அவனிடத்தில் பணமிருக்க வில்லை. அதனால் தன் தொழிலதிபரான தகப்பனாருக்கு தனது நிலையைக் கூறி தனக்கு பணம் வேண்டும் என்று கடிதம் எழுதினான். தனது தகப்பனின் பதிலை அவன் ஆவலுடன் பார்த்திருந்தான். ஓரு நாள் அவனது தகப்பனாரின் பதில் கடிதம் வந்தது. அதை அவசரமாய்த் திறந்தான். உள்ளே பணம் இருக்கவில்லை. அவன் கோபத்தோடு அக்கடிதத்தை குப்பையிலே எறிந்து விட்டான். இறுதியில் அவன் எவ்வித வைத்திய உதவியுமின்றி மரித்துப் போனான். 

அக்கடிதத்திலே அவனது தகப்பன் அவ்விடத்திலுள்ள தனது நண்பனை சந்திக்கும் படியும், அவனுக்கு வேண்டிய எல்லா வைத்திய உதவிக ளையும் பண உதவிகளையும் செய்யும்படி தனது நண்பனுக்கு சொல்லியிருப்பதையும் எழுதியிருந்தார். ஆனால் அவனோ பணத்தையே எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்ததனால், தகப்பன் அவனுக்கு ஆயத்தப் படுத்தியிருந்த மேலான நன்மைகளை இழந்து போனான்.

பிரியமான சகோதரனே, சகோதரியே! 

ஓருவன் தேவனுடைய கிருபையையும் அவர் அவனுடைய வாழ்க்கை யில் அவனுக்கென்று வைத்துள்ள நோக்கத்தையும் அவன் காணாமலும் கேளாமலும் இருப்பது ஏன் என்பது இதை வாசிக்கும் போது உனக்கு நிச்சயமாக புரிந்திருக்கும். அது உனது சொந்த தெரிந்து கொள்ளுதலாய் உள்ளது. ஆம், உன்னை சிருஷ்டித்த உன் தேவனை ஏற்றுக்கொண்டு வாழ்வது உனது தெரிந்து கொள்ளுதலாய் உள்ளது.   

இன்று உனது வாழ்க்கை மாறவேண்டும், வேண்டாத பாவ பழக்கங்களி லிருந்து விடுதலை வேண்டும், தேவனுடைய கிருபையை பெற வேண்டும் என்று விரும்பினால், பாவங்களை மன்னிக்கும் இயேசுவே என் வாழ்வில் வாரும். என் பாவங்களை மன்னித்து எனக்கு பாவ பழக்கங்களிலிருந்து விடுதலை தாரும் என்று கூறுவாயாக. 

இயேசு சொன்னார்: என் ஆடுகள் என் சத்தத்திற்குச் செவிகொடு க்கிறது, நான் அவைகளை அறிந்திருக்கிறேன், அவைகள் எனக்குப் பின்செல்லுகிறது.” 

போதகர் ரஞ்சிற் கொன்ஸ்ரன்ரைன் 
Pastor Ranjit Constantine 
GRACE TABERNALCE APOSTOLIC CHURCH

Friday, January 22, 2016

Burden and Deliverance (Pazhuwum Viduthalaiyum)

பழுவும் விடுதலையும் 


எந்தக் காரியமானாலும் அது ஓருவரின் பெலத்திலும் அதிகமாகும் போது அது அவருக்கு பழுவாகி விடுகின்றது. வேலை செய்ய வேண்டும், பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்கிற விருப்பம் எல்லோரிட த்திலும் உண்டு. அவ்விருப்பம் உள்ளவர்களும் விடுமுறையை விரும்புகி;றார்கள். காரணம் ஓய்வு தேவை. 

சிலருக்கு அவர்களது வாழ்க்கையே அவர்களுக்கு பழுவாகி விடுகி ன்றது. நீச்சல் தெரியாதவர்கள் சில வேளைகளில் தவறி ஆழத்தில் விழுந்து விடுவதுண்டு. நீச்சல் தெரிந்தவர்களும் வெகு தூரம் நீந்திச் சென்று ஆழத்தில் களைத்து போய்விடுவதுமுண்டு. இவ்விரண்டு நிலை யிலும் அவர்களுக்கு கால தாமதமி;ன்றி உதவிக்கரம் கிடைக்காவிடின் முடிவு மிகவும் வேதனை நிறைந்ததாகவே இருக்கும்.


பரிசுத்த வேதாகமத்திலே இரண்டு சகோதரிகளின் தெரிவைக்குறித்து கூறப்பட்டுள்ளது. ஓருத்தி பெயர் மார்த்தாள், மற்றவள் மரியாள். இயேசு பிரயாணமாய்ப் போகையில், அவர் ஒரு கிராம த்தில் பிரவேசித்தார். அங்கே மார்த்தாள் அவihத் தன் வீட்டிலே ஏற்றுக்கொண்டாள். அவளது சகோதரி மரியாள், இயேசுவின் பாதத்த ருகே உட்கார்ந்து, அவருடைய வசனத்தைக் கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள். மார்த்தாளோ பற்பல வேலைகளைச் செய்வதில் மிகவும் வருத்தம டைந்து, இயேசுவி னிடத்தில் வந்து: ஆண்டவரே, நான் தனியே வேலைசெய்யும்படி என் சகோதரி என்னை விட்டுவந்திருக்கிறதைக் குறித்து உமக்குக் கவலையில் லையா? எனக்கு உதவி செய்யும்படி அவளுக்குச் சொல்லும் என்றாள். இயேசு அவளுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: மார்த்தாளே, நீ அநேக காரியங்க ளைக்குறித்துக் கவலைப்பட்டுக் கலங்குகிறாய். தேவையானது ஒன்றே, மரியாள் தன்னை விட்டெடுபடாத நல்ல பங்கைத் தெரிந்துகொண்டாள் என்றார்.


நாம் வேலை செய்ய வேண்டும். எமது கடமைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும். சில சமயங்களில் அவை எமக்கு பெரிதான பழுவாகி விடுகின்றது. ஆனால் ஆறுதல் தரும் இடமொன்று உண்டு. அது இயேசுவின் பாதமே. இயேசு சொன்னார் “வருத்தப்பட்டுப் பாரஞ்சுமக்கி றவர்களே! நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள், நான் உங்க ளுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன்.” என்று. ஆம் இயேசுவின் பாதத்தில் இளைப்பாறுதல் உண்டு.

தேவன் தன்னிடத்தில் நம்பிக்கையாயிருந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை நோக்கி, “நீ பயப்படாதே, நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன், திகை யாதே, நான் உன் தேவன், நான் உன்னைப் பலப்படுத்தி உனக்குச் சகாயம்பண்ணுவேன், என் நீதியின் வலதுகரத்தினால் உன்னைத் தாங்குவேன். உன் தேவனாயிருக்கிற கர்த்தராகிய நான் உன் வலதுகையைப் பிடித்து: பயப்படாதே, நான் உனக்குத் துணை நிற்கி றேன் என்று சொல்லுகிறேன்.” என்று கூறி அதை நிறைவேற்றினார். அதே தேவன் மாறாதவராய் இருக்கின்றார். 

பரிசுத்த வேதாகமத்திலே பின்வருமாறு தேவனைக் குறித்து எழுதப்பட்டுள்ளது. 

தேவனைத் தன் துணையாகக் கொண்டிருந்து, தன் தேவனாகிய கர்த்தர்மேல் நம்பிக்கையை வைக்கிறவன் பாக்கியவான். அவர் வானத்தையும் பூமியையும் சமுத்திரத்தையும் அவைகளிலுள்ளயா வையும் உண்டாக்கினவர், அவர் என்றென்றைக்கும் உண்மையைக் காக்கிறவர். அவர் ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு நியாயஞ்செய்கிறார், பசியாயிருக்கிறவர்களுக்கு ஆகாரங் கொடுக்கிறார், கட்டுண்டவர்களைக் கர்த்தர் விடுதலையாக்குகிறார். குருடரின் கண்களைக் கர்த்தர் திறக் கிறார், மடங்கடிக்கப்பட்டவர்களைக் கர்த்தர் தூக்கிவிடுகிறார், நீதிமான் களைக் கர்த்தர் சிநேகிக்கிறார். பரதேசிகளைக் கர்த்தர் காப்பாற்று கிறார், அவர் திக்கற்ற பிள்ளையையும் விதவையையும் ஆதரிக்கிறார், துன்மார்க்கரின் வழியையோ கவிழ்த்துப்போடுகிறார். 

மடங்கடிக்கப்பட்டவர்கள் எனப்படுவோர் முற்றிலுமாய் தோல்வியுற்று எழுந்திருக்க முடியாத படி விழுந்து போனவர்கள். அவர்களை தேவன் தூக்கி விடுகின்றார். இங்கு தூக்கி விடுவதென்பது மீண்டும் பெலன் கொடுத்து, வெட்கத்திலும் தோல்வியிலும் நிந்தையிலிருந்தும் விடுதலை கொடுப்பதாகும். தேவன் எமது தலையை நிமிரச் செய்கின்றவர்.

பிரியமான சகோதரனே, சகோதரியே! 

இன்று தேவன் உனது வாழ்கையின் ஆறுதல் தரும் வழிகாட் டியாக வேண்டும் என்று விரும்பினால், பாவங்களை மன்னிக்கும் இயேசுவே என் வாழ்வில் வாரும். என் பாவங்களை மன்னித்து எனக்கு பாவ பழக்கங்களிலிருந்து விடுதலை தாரும், எனக்கு ஆறுதல் வேண்டும் என்று கூறுவாயாக. 

இரட்சிப்பு கர்த்தருடையது, தேவரீருடைய ஆசீர்வாதம் உம்முடைய ஜனத்தின்மேல் இருப்பதாக.  


போதகர் ரஞ்சிற் கொன்ஸ்ரன்ரைன்
GRACE TABERNACLE APOSTOLIC CHURCH
A TAMIL COMMUNITY BASED CHURCH IN TORONTO

THE INNER MAN - TAMIL MAGAZINE
Thursday, January 21, 2016

"உள்ளான மனிதன்"  

மாதாந்த சஞ்சிகையை வாசியுங்கள் 


GRACE TABERNACLE APOSTOLIC CHURCH

A TAMIL COMMUNITY BASED CHRISTIAN CHURCH

Come...வாருங்கள்!

வாருங்கள்! 

“வாருங்கள், நமக்கு அறிவிக்கப்பட்ட இந்தக் காரியத்தைப் பார்ப்போம்”

மேற்கூறிய வசனம் மந்தை மேய்ப்பர்கள் தங்களிடையே பேசிக்கொண்ட வசனமாகும்.

சகலத்தையும் சிருஷ்டித்த தேவன் மனுக்குலத்தை நித்தியமான அழிவிலிருந்து மீட்கும்படி தமது ஒரே பேறான குமாரன் இயேசு கிறிஸ்துவை இவ்வுலகிற்கு அனுப்பினார். அவரது பிறப்பைப் பற்றியே மேய்ப்பர்கள் இங்கு குறிப்பிட்டார்கள். 

இயேசு பிறந்த போது; யூதேயாவிலே மேய்ப்பர்கள் வயல்வெளியில் தங்கி, இராத்திரியிலே தங்கள் மந்தையைக் காத்துக்கொண்டிருந் தார்கள். அவ்வேளையில் கர்த்தருடைய தூதன் அவர்களிடத்தில் வந்து நின்றான், கர்த்தருடைய மகிமை அவர்களைச் சுற்றிலும் பிரகாசித்தது, அவர்கள் மிகவும் பயந்தார்கள். 

தேவதூதன் அவர்களை நோக்கி: பயப்படாதிருங்கள், இதோ, எல்லா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தியை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன். 

இன்று கர்த்தராகிய கிறிஸ்து என்னும் இரட்சகர் உங்களுக்குத் தாவீதின் ஊரிலே பிறந்திருக்கிறார்.  பிள்ளையைத் துணிகளில் சுற்றி, முன்னணையிலே கிடத்தியிருக்கக் காண்பீர்கள், இதுவே உங்களுக்கு அடையாளம் என்றான். 

அந்தசஷணமே பரமசேனையின் திரள் அந்தத் தூதனுடனே தோன்றி:  உன்னதத்திலிருக்கிற தேவனுக்கு மகிமையும், பூமியிலே சமாதானமும், மனுஷர்மேல் பிரியமும் உண்டாவதாக என்று சொல்லி, தேவனைத் துதித்தார்கள்.  

தேவதூதர்கள் அவர்களை விட்டுப் பரலோகத்துக்குப் போனபின்பு, மேய்ப்பர்கள் ஒருவரையொருவர் நோக்கி: நாம் பெத்லகேம் ஊருக்குப் போய், நடந்ததாகக் கர்த்தரால் நமக்கு அறிவிக்கப்பட்ட இந்தக் காரியத்தைப் பார்ப்போம் வாருங்கள் என்று சொல்லி, தீவிரமாய் வந்து, மரியாளையும், யோசேப்பையும், முன்னணையிலே கிடத்தியிருக்கிற பிள்ளையையும் கண்டார்கள். 

கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பானது எல்லா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தியாகும். இந்த நற்செய்தியை உலகின் எல்லா பாகங்களிலும் கொண்டாடுகின்றனர். அவரது பிறப்பின் நிமித்தம்: 
 • தேவ தூதர்கள் தேவனைத் துதித்தார்கள்.
 • பூமியிலே தேவ மகிமை வெளிப்படுத்தப்பட்டது. இன்றும் 
அவருடையவர்கள் தேவ மகிமைக்கு சாட்சியாக உள்ளனர்.
 • பூமியிலே சமாதானமும் மனுஷர்மேல் பிரியமும் உண்டாயிற்று. 
இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் நாம் தேவனிடத்தில் சேரத்தக் கதாய் இயேசு கிறிஸ்துவினால் பாவமன்னிப்பைப் பெற்று தேவனிடத்தில் சமாதானத்தையும் அவரது பிரியத்தையும் பெற்றுள்ளோம். 

இவை யாவும் மகிழவேண்டிய விடயங்களே. இயேசுவின் பிறப்பு பல காலமாய் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த ஒரு நிகழ்வாகும். அதை நினைத்து மகிழ்ந்து கொண்டாடுவது ஏற்புடையதே.

அதை எப்படி கொண்டாடுவது? வியாபார நோக்கில் உண்டான புனைக் கதைகளை சாராமலும்  வேடிக்கை விநோதங்களை பின்பற்றாமலும் தேவ பயத்தோடும், பரிசுத்தத்தோடும் அன்பைப் பகிர்ந்து தேவ நாம த்தை  மகிமைப் படுத்துவோம். 
 • வாருங்கள் துயரப்படுபவர்களுக்கு ஆறுதல் செய்வோம்.
 • வாருங்கள் கஷ்ட படுபவர்களுக்கு உதவி செய்வோம்.
 • வாருங்கள் ஏழைகளுக்கு உதவுவோம்.
 • வாருங்கள் தேவனுக்கேற்ற நற் செயல்களை செய்வோம். 
தேவனுடைய ராஜ்யம் புசிப்பும் குடிப்புமல்ல, அது நீதியும் சமாதானமும் பரிசுத்த ஆவியினாலுண்டாகும் சந்தோஷமுமாயிருக்கிறது.

பிரியமான சகோதரனே, சகோதரியே! 

இயேசு பிறந்த நற்செய்தியை ஏற்றவர்களாய் அவராலே பாவ மன்னிப்பை பெற்றவர்களாய் வாழ்வை அவரிடத்தில் கொடுத்து அவரிடத்தில் வருவாயாக. அவரே நித்திய ஜீவனை அளிக்கின்றவர். 


போதகர் ரஞ்சிற் கொன்ஸ்ரன்ரைன் 


Wednesday, January 20, 2016

I also saw the One who saw me - Tamil Article from Inner Man

என்னை காண்பவரை நானும் கண்டேன் 


நம்பிக்கை என்பது ஒருவரின் உணர்வாயுள்ளது.

அறியப்படாத ஒரு காரியம் இப்படியாய் நடக்கும், நடக்கவேண்டும் அல்லது நடந்தது என்னும் உணர்வு அவரின் நம்பிக்கையாகும். இதை ஒருவரின் எதிர்பார்ப்பின் உறுதித்தன்மை என்றால் அது மிகையாகாது. மனித வாழ்வில் நம்பிக்கையானது இன்றியமையாததாயுள்ளது. இது வயது வேறுபாடின்றி எல்லோரிலும் காணப்படும் ஓர் அம்சமாகும்.

குழந்தைகள் முதற் கொண்டு பிள்ளைகள் எல்லோரும், தம் பெற்றோரிடத்தில் நம்பிக்கை உள்ளவர்களாய் இருக்கின்றனர். இது மனிதரிடையே இயல்பாகவே காணப்படுகின்றது. இவை மாத்திரமல் லாமல் இன்னும் அநேக காரியங்களைப் பற்றிய நம்பிக்கைகளும் மனிதரிடத்தில் உண்டு.

சில சமயங்களில் பொய்யை நம்புவதும் உண்டு. இத்தகைய நம்பிக் கைகளின் உண்மைத்தன்மை குறுகிய காலத்திற்குள் வெளிப்பட்டு விடுவதுமுண்டு. இன்னும் பலர் அத்தகைய நம்பிக்கையின் பொய்த்த ன்மை வெளிப்பட்டிருந்தாலும், அந்த நம்பிக்கையின் செயற்பாடுகள் சந்தோசத்தை கொடுப்பதனால் அதினால் பாதிப்பில்லையென்று அதைத் தொடர்வதுமுண்டு. உதாரணமாக நத்தார் தாத்தா (Santa Clause) என்னும் கற்பனை நபர் குறித்த செயற்;பாடுகள்.

மனிதர்கள் எவரும் தங்கள் நம்பிக்கை வீண் போவதை விரும்புவ தில்லை.

நம்பிக்கை வீண் போகும் நிலைமைகளில்
நான் ஏமாந்து போனேன்
எனக்கு நம்பிக்கைத் துரோகம் இழைக்கப்பட்டது
நான் எனது மதியீனத்தின் பலனை அனுபவிக்கின்றேன் என்று மனிதர்கள் நொந்து கொள்வதுண்டு.
பல சந்தர்ப்பங்களில் இதனால் வன்முறைகளும் தோன்றுவது முண்டு.

பரிசுத்த வேதாகமத்தில் ஆகார் என்னும் பெயருள்ள ஒரு பெண்ணைக் குறித்த சம்பவத்தைப் பார்ப்போம். (ஆதி 16:)

ஆபிரகாம் சீமானாயிருந்தான். அவன் மனைவி சாராய்க்கு பிள்ளை யில்லாதிருந்தது. அவள் தன் கணவனுக்கு சந்ததியுண்டாகும் படி தனது அடிமைப் பெண் ஆகாரை அவனுக்கு மனைவியாக கொடுத்தாள்.

ஆகாரின் வாழ்வில் சந்தோசம் துளிர்க்கத் தொடங்கியது, அவள் கர்ப்பவதியானாள். தான் கர்ப்பமுற்றதால் தனது எஜமானியை அற்பமாக எண்ணத் தொடங்கினாள். அவளது நம்பிக்கைகள் பெருகிக் கொண்டது.

அவளது எஜமானி சாராய் தனது அடிமைப் பெண்ணின் நடவடிக் கைகளை கண்ட போது அவளை மிகவும் கடினமாய் நடத்தியதால் இந்நிலையில் ஆகாரின் நம்பிக்கையெல்லாம் விலகி ஓடத் தொடங்கியது. தனது பிள்ளையின் தகப்பனான எஜமானனிடத்திலிருந்து அவளுக்கு உதவி கிடைக்கவில்லை. இதனால் அவள் எல்லாவற் றையும் விட்டு ஓடிப்போகின்றாள்.

அவளது எதிர்பார்ப்புகள் யாவும் கானல் நீராயிற்று. வாழ்வில் தோற்றுப் போன நிலைமை. எதிர்காலத்தைப் பற்றிய நிச்சயமற்ற நிலை. எல்லாவற்றையும் தொலைத்துவிட்ட உணர்வு.

அந்நிலையிலே கர்த்தருடைய தூதனானவர் அவளை வனாந்தரத்திலே சூருக்குப்போகிற வழியருகே இருக்கிற நீரூற்றண்டையில் கண்டு: சாராயின் அடிமைப்பெண்ணாகிய ஆகாரே, எங்கேயிருந்து வருகிறாய்? எங்கே போகிறாய்? என்று கேட்டார். அந்த இடத்திலே அவள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றவளாய் தனது எதிர்காலத்தைக் குறித்த அறிவுடையவளாய் தேவ வழி நடத்தலைப் பெற்றுக் கொண்டாள்.

அப்பொழுது அவள்: என்னைக் காண்பவரை நானும் இவ்விடத்தில் கண்டேன் அல்லவா என்று சொல்லி, தன்னோடே பேசின கர்த்தருக்கு நீர் என்னைக் காண்கின்ற தேவன் என்று பேரிட்டாள்.

ஆம் எங்களைக் காண்கிற தேவன் இருக்கிறார். அவர் இரக்கமுள்ளவர். காருண்யத்தினால் எம்மை அணைத்துக் கொள்ளும் அன்புள்ள தேவன்.

பிரியமான சகோதரனே, சகோதரியே!

இன்று உனது வாழ்வில் தேவன் வர வேண்டுமானால், இயேசுவே என் பாவங்களை மன்னித்து  என்னை உமது பிள்ளையாய் ஏற்றுக் கொள்ளும் என்று கூறுவாயாக.

“உன் தேவனாகிய கர்த்தர் நானே. என்னையன்றி உனக்கு வேறே தேவர்கள் உண்டாயிருக்கவேண்டாம்.”


போதகர் ரஞ்சிற் கொன்ஸ்ரன்ரைன்
கிறேஸ் ற்ரபனக்கல்  சபை

THE INNER MAN - JAN 2016   

God's Promises

தேவ வாகுத்தத்தங்கள் 

தேவன் தாமே எங்களுக்கு முன்பாக "ஆசீர்வாதத்தையும் சாபத்தையும்", 
"ஜீவனையும் மரணத்தை யும்" வைத்திருக்கிறார். தீர்மானம் என்னுடையது . தேவனுடைய விருப்பம், சித்தமெல்லாம் ஒருவரும் கேட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடைவதாகும். 

"தேவன், தம்முடைய ஒரேபேறான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டுப்போகாமல் நித்தியஜீவனை அடையும்படிக்கு, அவரைத் தந்தருளி, இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்புகூர்ந்தார்." (யோவான் 3:16)

அது மட்டுமல்லாமல் நன்மையை கண்டடைய அநேக வாகுத்தத்தங்களை எங்களுக்கு அருளியிருக்கிறார். அந்த வாகுத்தங்களை நாங்கள் விசுவாசத்தோடு பற்றிக்கொண்டு, எங்கள் வழிகளை கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுத்து வாழ்ந்தால், அவைகள் எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக மாறும்.

கர்த்தர் வாக்குமறாதவர்! காலங்கள் மாறிப்போகலாம், சூழ்நிலைகள் எல்லாம் எதிரானதாக தென்படலாம், நம்பின மனிதர்களும் உதவ முடியாத நேரம் வரலாம், ஆனால், இயேசு கிறிஸ்து நேற்றும், இன்றும், என்றும் மாறாதவராய் இருக்கிறார்.      

இதோ, உலகத்தின் முடிவுபரியந்தம் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களுடனேகூட இருக்கிறேன் என்றார். ஆமென்.

கர்த்தராகிய இயேசு உங்களை ஆசீர்வதிப்பராக!   

"உள்ளான மனிதன்" சஞ்சிகையை எங்கள் இணைய  தளத்தில் படிக்கலாம்.

Tabernacle Daily Word

  கர்த்தரை நம்பி நன்மை செய்; தேசத்தில் குடியிருந்து சத்தியத்தை மேய்ந்துகொள். கர்த்தரிடத்தில் மனமகிழ்ச்சியாயிரு; அவர் உன் இருதயத்தின் வேண்டுதல்களை உனக்கு அருள்செய்வார். (சங்கீதம் 37:3-4)

Tuesday, January 19, 2016

Daily Word

  ஓ தீமோத்தேயுவே, உன்னிடத்தில் ஒப்புவிக்கப்பட்டதை நீ காத்துக்கொண்டு, சீர்கேடான வீண்பேச்சுகளுக்கும், ஞானமென்று பொய்யாய்ப் பேர்பெற்றிருக்கிற கொள்கையின் விபரீதங்களுக்கும் விலகு. (1 தீமோத்தேயு 6:20)
Visit us at www.gtachurchnet.ca
Grace Tabernacle Apostolic Church

New Year Wishes - in Tamil

புதுவருட வாழ்த்துக்கள்! 

பிரபுக்களையும், இரட்சிக்கத் திராணியில்லாத மனுபுதிரனையும் நம்பாதேயுங்கள், அவனுடைய  ஆவி பிரியும், அவன் தன் மண்ணுக்குத் திரும்புவான்; அந் நாளிலே  அவன் யோசனைகள் அழிந்துபோம்.

யாகோபின் தேவனைத் தன் துணையாக கொண்டிருந்து, தன் தேவனாகிய கர்த்தர் மேல்  நம்பிக்கையை வைக்கிறவன் பாக்கியவான். அவர் வானத்தையும் பூமியையும் சமுத்திரத்தையும் அவைகலிலுள்ள   யாவையும் உண்டகினவர்; அவர்  என்றென்றைக்கும் உண்மையை காக்கிறவர். 

அவர் ஓடுகப்ட்டவர்களுக்கு நியாயஞ்செய்கிறார்; பசியாயிருகிறர்க ளுக்கு  ஆகாரங்க்கொடுகிறார்; கடுண்டவர்களைக் கர்த்தர் விடுதலையாகுகிறார். குருடரின் கண்களைக் கர்த்தர் திறக்கிறார்; மடங்கடிகப்பட்டவர்களை   கர்த்தர்  தூக்கி விடுகிறார். நீதிமான்களைக்  கர்த்தர் சிநேகிக்கிறார்.

பரதேசிகளை கர்த்தர் காப்பாற்றுகிறார்; அவர் திக்கற்ற பிள்ளையையும்    விதவையையும் ஆதரிக்கிறார்; துன்மார்கரின் வழியையோ கவிழ்த்துப்  போடுகிறார்  (சங்கீதம் 146:1-9)

காலங்கள் மாறிப் போகலாம், நாங்கள் நம்பியிருக்கிற மனிதர்கள் கைவிடலாம் அனால் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்த்து நேற்றும் இன்றும் என்றும் மறாதவராக வே இருகின்றார். 

எனவே  "உன் வழியை கர்த்தருக்கு ஒப்புவித்து, அவர் மேல் நம்பிகையாயிரு; அவரே காரியத்தை வாய்க்கப்பண்ணுவார்" (சங்கீதம் 27:5)

இதுவே நாங்கள் உங்களுக்கு கூறும் புதுவருட வாழ்த்துகள்.

கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக!


கிறேஸ்   ற்ரபனக்கல்  அபோஸ்தல சபை 


"உள்ளான மனிதன்" சஞ்சிகையை படிக்க எங்கள் இணைய தளத்திற்க்கு    செல்லுங்கள்.

Listen to Audio Sermons

Listen to Audio Sermons by Pastor Ranjit Constantine

https://gtachurchnet.ca/sermon/

Success in Life

  "உன் வழியை கர்த்தருக்கு ஒப்புவித்து, அவர்மேல் நம்பிகையாயிரு; அவரே காரியத்தை வாய்க்கபண்ணுவார்" சங்கீதம் 37:5
  Visit us on www.gtachurchnet.ca

Monday, January 18, 2016

Tabernacle Tamil News

"அன்புடன் சத்தியத்தைக் கைக்கொண்டு, தலையாகிய கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லாவற்றிலேயும் வளர்கிறவர்களாகயிருக்கும்படியாக அப்படிச் செய்தார்." -- எபேசியர் 4:15

Fundamental Beliefs


1. The one true and living God, who eternally exists in three persons in unity: Father, Son, and Holy Spirit.

2. The divine inspiration and authority of Holy Scripture.

3. The original perfection of creation; the inherent corruptness of humanity through the Fall; the necessity of repentance and regeneration by grace and through faith in Christ alone, and the eternal separation from God of the finally unrepentant.

4. The Virgin Birth, sinless life, atoning death, triumphant resurrection, ascension and continuing intercession of our Lord Jesus Christ. His second coming and eternal kingdom reign.

5. The Justification and sanctification of believers through the finished work of Christ, their security as they remain in Him and their future resurrection in an incorruptible body.

6. The Sacraments of Baptism by immersion and of the Lord’s Supper.

7. The Baptism of the Holy Spirit for believers with supernatural signs empowering the Church for its mission in the world.

8. The gifts of the Holy Spirit for the building up of the Church and ministry to the world.

9. Christ’s leadership of the Church through Apostles, Prophets, Evangelists, Pastors, Teachers and elders for the unity, maturity and growth of the Church.

10. The privilege and responsibility of wise stewardship of that entire God has given, including the practice of tithes and offerings to the local church.